Mærkesager
Sundhed
Hvis vi bliver syge træder andre problemer i baggrunden. Vi skal have et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor Regionens tilbud og de kommunale tilbud er velkoordinerede. På de områder, hvor man centraliserer hospitalsvæsenet, skal man sikre, at kapaciteten er tilstrækkelig til at håndtere de ekstra patienter, der skal undersøges og behandles. Akutberedskabet skal fungere og kræftpakkerne skal overholdes. Vi skal sikre kvalificeret pleje og omsorg til vores meget svage og syge ældre, både til hjemmeboende og beboere på plejehjem. Den palliative indsats skal være i top, der skal være flere hospicepladser. I hjemmeplejen skal faglig ledelse og uddannelse prioriteres. Der skal tilbydes genoptræning og rehabilitering når der er behov for det.
 
Børn og unge
Tidlig indsats overfor udsatte børn og unge er vigtig og skal prioriteres. De allersvageste, nemlig de udsatte børn i misbrugsfamilier, familier med vold eller psykisk syge forældre skal vi hjælpe. Hensynet til barnet må gå forud for hensynet til de voksne. Sundhedsfremme skal prioriteres og det er vigtigt at begynde med børnene. Sund kost og rigelig motion skal gøres attraktivt. Sundhedsplejerskeordninger skal prioriteres. Kommunens institutioner skal have fokus på sund kost og fysisk aktivitet og der skal være ryge og alkoholpolitik.
 
Folkeskolen
Fokus på faglighed. Børnene skal have undervisning, når de er i skole. Lektiecaféer skal være frivillige. Ingen aktivitetstimer uden faglig undervisning. Alle børn skal fagligt udfordres, også de dygtigste. Vi skal stræbe mod at få landets bedste folkeskole med høj faglighed og trivsel. Nej til offentlig finansieret modersmålsundervisning.
 
Social- og handicapområdet
I København hører man til socialforvaltningen, når man er under 65 år og sundhedsforvaltningen, når man er over 65 år. Der bør ikke være forskelsbehandling på baggrund af alder. Ventetiden på handicapvenlig bolig og plejebolig bør være ens. Tilbuddene til psykisk syge og handicappede skal opprioriteres, herunder også til handicappede børn. Konservativ politik er at hjælpe samfundets svageste. Borgernes ansøgninger skal behandles hurtigt og effektivt, det bliver de ikke i dag.

Frivillighed - Det offentlige skal blive bedre til at invitere de frivillige indenfor. Veldærdssamfundet er under pres, og det er vigtigt at vi ser muligheder i civilsamfundet. Der skal derfor prioriteres støtte til de frivillige organisationer, men de skal ikke kommunaliseres.
 
Trafik
Havnetunnel og motorveje skal føre gennemgående trafik under og udenom bykernen, det giver bedre plads til lokal trafik og mindre trafik i byen. Der er brug for bedre fremkommelighed. Bedre parkeringsmuligheder for beboere og de, der har ærinde i byen. Mere metro og busnet skal gøre det attraktivt at tage kollektiv trafik. Der skal til stadighed arbejdes for tilgængelighed for handicappede, både i forhold til trafik og offentlige bygninger.
 
Sikkerhed
Der skal sættes hårdt ind overfor bander og andre kriminelle. Man skal kunne færdes sikkert i byen. Videoovervågning ved offentlige institutioner og udvalgte steder skal udbygges. Forebyggelse er vigtig, hvorfor SSP arbejdet skal prioriteres højt og tidlig indsats er vigtig. Der skal føres en konsekvent politik, hvor vold ikke belønnes.
 
Natteliv
Der er stigende gener fra nattelivet i Indre by. Konservative vil fortsat arbejde for en mere afbalanceret bevillingspolitik. Vi vil følge restaurantionsplanen til døren, og løbende evaluere indsatsen for at afhjælpe disse gener fra nattelivet.
 
Idræt
Der mangler idrætsfaciliteter i København. Vi i Konservative vil arbejde for flere fodboldbaner, idrætshaller og svømmehaller. Idrætsklubber er til gavn for vores fysiske sundhed. Samværet med andre skal ikke underkendes og klubliv er med til at skabe venskaber og fællesskab for alle medlemmer.
 
Kultur og Fritid
Konservative er et kulturbærende parti, og vi vil gerne støtte kulturlivet, så vi bevarer vores kulturarv. Teater- og musikliv kan ikke eksistere uden offentlig støtte, men vi skal prioritere kvalitet og vækstlag. Foreningslivet skal prioriteres.
 
Energi og miljø
Vi skal i København bidrage til en bæredygtig udvikling. Der skal sættes fokus på energibesparelser i kommunens ejendomme ved at undgå energispild. Ny teknologi bør indføres også i ældre ejendomme.
 
Beskæftigelse og integration
Kommunen skal fortsætte sin indsats med at få flest mulige i arbejde. Det er vigtigt at tage ansvar for eget liv og et arbejde er bedre end passiv forsørgelse, hvis man overhovedet kan. Arbejde fremmer også integrationen. Der skal arbejdes på at minimere ghettodannelse i byen.