Mærkesager
Sundhed
Hvis vi bliver syge træder andre problemer i baggrunden. Sundhedstilstanden i København skal prioriteres og vi skal have alle med. Vi skal have et sammenhængende sundhedsvæsen hvor regionens tilbud og de kommunale tilbud er velkoordinerede. På de områder, hvor man centraliserer hospitalsvæsenet, skal man sikre, at kapaciteten er tilstrækkelig til at håndtere de ekstra patienter, der skal undersøges og behandles. De nye sundhedshuse skal prioriteres, så borgerne har én adgang til vejledning, hjælp, behandling og genoptræning, når de har behov herfor. Vi skal sikre kvalificeret pleje og omsorg til vores meget svage og syge ældre. Den palliative indsats skal være i top, og faglig ledelse og uddannelse skal prioriteres.
 
Børn og unge
Tidlig indsats overfor udsatte børn og unge er vigtig og skal prioriteres. De allersvageste, nemlig de udsatte børn i misbrugsfamilier, familier med vold eller psykisk syge forældre skal vi hjælpe. Hensynet til barnet må gå forud for hensynet til de voksne. Sundhedsfremme skal prioriteres og det er vigtigt at begynde med børnene. Sund kost og rigelig motion skal gøres attraktivt. Sundhedsplejerskeordninger skal prioriteres. Kommunens institutioner skal have fokus på sund kost og fysisk aktivitet og der skal være ryge og alkoholpolitik.
 
Social- og handicapområdet
I København hører man til socialforvaltningen, når man er under 65 år og sundhedsforvaltningen, når man er over 65 år. Der bør ikke være forskelsbehandling på baggrund af alder. Ventetiden på handicapvenlig bolig og plejebolig bør være ens. Tilbuddene til psykisk syge og handicappede skal opprioriteres, herunder også til handicappede børn. Konservativ politik er at hjælpe samfundets svageste, netop de psykisk syge og handicappede har brug for tidssvarende tilbud.

Frivillighed - Det offentlige skal blive bedre til at invitere de frivillige indenfor. Veldærdssamfundet er under pres, og det er vigtigt at vi ser muligheder i civilsamfundet. Der skal derfor prioriteres støtte til de frivillige organisationer, men de skal ikke kommunaliseres.
 
Trafik
Havnetunnel og motorveje skal føre gennemgående trafik under og udenom bykernen, det giver bedre plads til lokal trafik og mindre trafik i byen. Bedre parkeringsmuligheder for beboere og de, der har ærinde i byen. Mere metro og busnet skal gøre det attraktivt at tage kollektiv trafik. Parkeringsanlæg ved opkørsel fra havnetunnel og ved de ydre stationer/metrostationer bør etableres. Der skal til stadighed arbejdes for tilgængelighed for handicappede, både i forhold til trafik og offentlige bygninger.
 
Folkeskolen
Fokus på faglighed. Børnene skal have undervisning når de er i skole. Lektiecaféer skal være frivillige. Ingen aktivitetstimer uden faglig undervisning. Skolerne skal indrettes med plads til lærerfaciliteter, så lærerne kan være på skolen og arbejde. Der skal prioriteres idrætsfaciliteter på skolerne, ligesom legemuligheder i skolegårdene skal opgraderes.
 
Sikkerhed
Der skal sættes hårdt ind overfor bander og andre kriminelle. Man skal kunne færdes sikkert i byen. Videoovervågning ved offentlige institutioner og udvalgte steder skal udbygges. Forebyggelse er vigtig, hvorfor SSP arbejdet skal prioriteres højt og tidlig indsats er vigtig. Der skal føres en konsekvent politik, hvor vold ikke belønnes.
 
Natteliv
Der er stigende gener fra nattelivet i Indre by. Konservative vil fortsat arbejde for en mere afbalanceret bevillingspolitik. Vi vil følge restaurantionsplanen til døren, og løbende evaluere indsatsen for at afhjælpe disse gener fra nattelivet.
 
Idræt
Der mangler idrætsfaciliteter i København. Vi i Konservative vil arbejde for flere fodboldbaner, idrætshaller og svømmehaller. Idrætsklubber er til gavn for vores fysiske sundhed. Samværet med andre skal ikke underkendes og klubliv er med til at skabe venskaber og fællesskab for alle medlemmer.
 
Kultur og Fritid
Konservative er et kulturbærende parti, og vi vil gerne støtte kulturlivet, så vi bevarer vores kulturarv. Teater- og musikliv kan ikke eksistere uden offentlig støtte, men vi skal prioritere kvalitet og vækstlag.
 
Energi og miljø
Vi skal i København bidrage til en bæredygtig udvikling. Der skal sættes fokus på energibesparelser i kommunens ejendomme ved at undgå energispild. Ny teknologi bør indføres også i ældre ejendomme.
 
Beskæftigelse og integration
Kommunen skal fortsætte sin indsats med at få flest mulige i arbejde. Det er vigtigt at tage ansvar for eget liv og et arbejde er bedre end passiv forsørgelse, hvis man overhovedet kan. Arbejde fremmer også integrationen. Der skal arbejdes på at minimere ghettodannelse i byen.